Условия за използване на сайта.

Всяко лице, наричано за краткост „потребител“, получило достъп до уеб сайт с домейн kanaldo.com и всички интернет адреси, страници и допълнителни поддомейни произлизащи от този домейн, наричани за по-кратко „сайт“, както и до информацията и услугите в сайтът, наричани за краткост „съдържание“, което предлага фирма "БИ МОБИЛ УЪРЛД" ЕООД, наричана по-долу „Доставчик“, се съгласява и приема всяко от условията за използване обявени по-долу. 

Потребителят, използващ този сайт, се задължава да приеме и спазва всички обявени в този документ условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с което и да е от условията, потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта.

Доставчикът запазва правото си да осъвременява (добавя, променя, премества, коригира и изтрива) настоящите условия за използване на сайта, по всяко време и без предизвестие.

Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

Последна актуализация на условията: 05 Април 2021

Фирмена информация / Фирмен отпечатък:
"БИ МОБИЛ УЪРЛД" ЕООД (наричано тук "Доставчик")
ЕИК: 201646047
Седалище: България, София, бул. "Цветан Лазаров" 73
Лице отговорно за защита на личните данни: Н. Методиев
e-mail: info@kanaldo.com
Телфон: +359 886 715 635

Орган, осъществяващ контрол: Комисия за регулиране на съобщения

1 Общи условия за използване на уеб сайтът.

1.1 Потребителят има право да използва този сайт, както информацията и материалите съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.

1.2 Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на потребителя.

1.3 Съдържанието на уеб страниците на сайтът е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези които не са изрично упоменати тук, са запазени и собвственост на доставчикът.

1.4 Потребителят има право да разглеждате уеб страниците на сайтът на своя компютър или подходящо устройство, както и да отпечатва извадки от тези страници само за лична употреба, с цел да се информира за услугите предлагани от доставчикът и/или да възлага поръчки или иска оферти относно услугите в сайта.

1.5 На потребителя е забранено следното:

 1.5.1 Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от съдържанието на този сайт, без предварително писмено разрешение от доставчикът. Без такова разрешение не се разрешава никакво използване на съдържанието в друг сайт, физическа или електронна среда с каквато и да е цел.

 1.5.2 Да използва неправомерно сайта или съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).

 1.5.3 Използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.

1.5.4 Да използва сайта или сървърът на който се намира, за да получи неоторизиран достъп до други устройства, компютърни системи или мрежи.

1.6 Доставчикът запазва правото си да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време и без предизвестие.

2 Ограничаване на отговорността.

2.1 Пълното съдържание на сайта се предоставя "такова, каквото е". Доставчикът е предприел всички необходими мерки да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията тук, както и отсъствието на подвеждащи данни. Въпреки това доставчикът не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в сайта.

Никаква гаранция от какъвто и да е вид, пряка или косвена, включваща, но не ограничена до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на всички страници в сайтът.

2.2 Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.

2.3 При никакви обстоятелства доставчикът, неговите служители, управители, партньори, агенти или други трети лица, споменати на този сайт или участвали в неговото създаване, не носят отговорност за каквито и да са щети (в това число, но не само, преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него, както и боравенето с него (в т.ч. технически проблеми, независимо от положените от доставчика усилия) или на други сайтове, към които този сайт препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от основанието и липсата на предупреждение за евентуалното възникване на вреди и дори и когато доставчикът е бил уведомен за вероятността от настъпване на подобни щети.

2.4 В случаите извън посочените тук, отговорността на доставчикът се ограничава до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.

2.5 Използването на този сайт може да води до разходи от страна на потребителя, като такси за доставка на интернет връзка, мобилен достъп до интернет и други. Доставчикът не дължи на потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за използването на този сайт.

3 Препратки (хипервръзки).

3.1 Възможно е в сайта да има хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в сайта, тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите.

3.2 Използвайки препратките, потребителят декларира че е наясно, че напуска този сайт. Доставчикът не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Доставчикът не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си към администратора или уебмастъра на съответния външен сайт.

3.3 Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са необходими уточнения за възможността да се поставят препратки от друг уеб сайт към страница от този сайт, свържете се с доставчикът, чрез контактните данни обявени във фрименият отпечатък на доставчикът .

4 Авторско право.

4.1 Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб сайт са защитени с авторско право. Последните са собственост на доставчикът. Той съответно притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

4.2 Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото съдържание на този уеб сайт, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на доставчикът.

4.3 Този уеб сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Споменатите тук имена на продукти, услуги или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на доставчикът или на третата страна собственик.

4.4 Изрично не се разрешава използването на каквото и да е съдържание от сайта, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на доставчикът.

4.5 Достъпът до този сайт, както и до всяка част от съдържанието му, не дава по никакъв начин право за използване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на доставчикът.

5 Политика за поверителност.

5.1 Информация за събиране на лични данни.

 5.1.1 Със следното доставчикът информира за събирането на лични данни при използване на сайтът. Лични данни са всички данни, с помощта на които потребителят може да бъде идентифициран лично, например (но не само) име, адрес, имейл адреси, поведение на потребителя. По време на посещението на сайта, доставчикът автоматично събира и получава информация, включително лични данни на потребителя. Това включва, но не е ограничено до броя на потребителите на сайта в реално време, IP адреса на потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които доставчикът може да използва за целите на своята вътрешна статистика, защита, системно администриране, маркетинг и други.

  5.1.1.1 Данни, предоставяни или събирани автоматично от потребителя при посещението на този сайт, може да се използват от доставчикът или неговите партньори за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за защита на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на поръчки и услуги, приемане на заявки и изпращане на продукти и услуги до потребителите и други цели. С използването си на този сайт, потребителят дава съгласието си за събиране на всякакви необходими на доставчикът данни в този контекст, в противен случай потребителят е длъжен да напусне сайтът на доставчикът.

  5.1.1.2 С приемане на настоящите условия, използването на сайта или функции от него, потребителят се съгласява и разбира че е възможно доставчикът да използва договорени партньори в лицето на трети доставчици на услуги за отделни функции на сайта или за рекламни цели. В този контекст, потребителят дава изричното си съгласие за съхранение и обработка на негови данни от доверени партньори на доставчикът. В противен случай потребителят е длъжен да преустанови използването на сайта и всички функции предоставени от доставчикът.

  5.1.1.3 С изключение на системи за сигурност, следене на качеството и възможнотите за подобрание на уебсайтът, маркетинг, контактни формуляри в сайтът, функционалности за регистрариция на потребители, както и функционалности свързани с поддръжата на закупени услуги и продукти или поръчка на такива, доставчикът би искал да информира потребителят, че няма механизъм на уебсайта за целенасочено събиране на лични данни, но въпреки това, такива могат автоматично да бъдат събирани заедно с аналитичните данни за защита и подобравяне на качеството на уебсайта, съдържанието и продуктите или услугите, които доставчикът предлага.

  5.1.1.4 Доставчикът събира лични данни на потребителят когато потребителят собвственоръчно предостави такива, чрез попълване на формуляр или регистрационнна форма в сайтът. Чрез тези функции на сайтът се предлагат възможности за въвеждане на лични или бизнес данни (имейл адреси, имена, адреси и други), тези данни се разкриват от потребителя изрично на доброволна основа.

   5.1.1.4.1 С попълването на регистрационна форма или формуляр на сайта, потребителят се съгласява, че доствчикът има право да събира и съхранява доброволно получените от потребителят лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на потребителите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство.

   5.1.1.4.2 Чрез подаване на съответната регистрационна форма или формуляр за получаване на маркетинг оферти или новини, на която и да е страница в този сайт, потребителят прави електронно изявление, имащо силата на електронен документ, подписан с обикновен електронен подпис. В такъв случай, с изпращането на формулярът, потребителят се съгласява и приема, че дава разрешението си за получаване на оферти и новини по всички достъпни канали (в това число по електронна поща, телефон и други), свързани с определен продукт или услуга предлагани от доставчикът, както и за новини относно дейността на доставчикът или актуални промоции.

   5.1.1.4.3 С приемането на настоящите условия, потребител който доброволно предоставя личните си данни през страниците на сайтът или директно на служител на доставчикът, изрично се съгласява доставчикът да показва, изпраща, зарежда, насочва и други действия (по усмотрение на доставчикът ), всякакви адресирани до потребителят рекламни материали, както и да получава обаждания от контактния център на доставчикът, дори в случаите когато потребителят не е използвал специализирана регистрационна форма на сайтът за получаване на маркетинг оферти или новини. В такъв случай потребителят има право изрично да отакаже получаването на такива съобщения от доставчикът, чрез съответните настройки в профила си (при наличието на такива ), уведомявайки доставчикът или негов служител чрез някой от обявените начини за контакти на сайтът или чрез използване на бутонът "unsubscribe" (отписване) в случаите на кореспондеция по електронна поща.

  5.1.1.5 Когато потребител се свърже с доставчикът по електронна поща, формуляр за контаки или директно със служител на доставчикът чрез други методи за контакт обявени в сайтът, потребителят се съгласява и дава разрешението си, че доставчикът ще запази данни на потребителят, включително имейл адрес, име, телефонен номер на потребителят и други данни. Същите ще бъдат използвани за поддържане на комуникация в отговор на въпросите от потребителя. Доставчикът ще изтрие данните, възникващи в този контекст, след като съхранението вече не е необходимо, или ще ограничи обработката им, ако съществуват законови задължения за запазването им.

 5.1.2 Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел, без изрично писмено съгласие от страна на потребителя, освен в случаите, предвидени от закона. Доставчикът няма да използва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).

 5.1.3 Доставчикът не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която потребителят разкрива пред други сайтове чрез използване на линковете към тях, намиращи се на този сайт.

 5.1.4 Лицето, отговорно съгласно Общият регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR) е споменат във фирменият отпечатък на доставчикът в началото на условията за ползване на сайта. Потребителят може да се свърже със служителят отговорен за защита на личните данните събирани от доставчикът на електронен пощенски адрес опоменат във фирменият отпечатък на доставчикът или чрез всеки друг от обявените на сайтът начини за връзка и контакт с доставчикът, като потребителят изрично заяви искането си да бъде свързан със „служител по защита на личните данни“.

 5.1.5 Доставчикът има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на сайта по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази условия е отбелязана в началото на условията за ползване на сайта.

 5.1.6 Потребителят е длъжен незабавно да преустанови използването на сайта и всички функции предоставени от доставчикът, при несъгласие с така приетите условия за използване на сайта и политика за поверителност обявени от доставчикът.

5.2 Права на потребителят.

 5.2.1 Спрямо доставчикът, потребителят има право на всички предвидени му от действащото законодателство права за защита на личните му данни, включително, но неограничени до следните права :

  5.2.1.1 Право на информация.
  5.2.1.2 Право на корекция или заличаване.
  5.2.1.3 Право на ограничаване на обработката.
  5.2.1.4 Право да отхвърли обработката.
  5.2.1.5 Право на прехвърляне на данни.

 5.2.2 Потребителят има право да се оплаче на регионалният или европейският надзорния орган по защита на личните данни относно обработката на личните му данни. Компетентният надзорен орган е упоменат на сайта на регионалният или съответно на Европейският надзорен орган по защита на данните.

5.3 Автоматично събиране на лични данни от потребителят, при посещаване на сайтът на доставчикът.

 5.3.1 Когато потребителя използва уебсайта само за информационни цели, т.е. ако потребителят не предостави доброволно лична информация, чрез функционалност или формулярите в сайта, доставчикът събира само лични данни, които браузър на потребителят предава на сървърите на доставчкикът или сървъри на партньори на доставчикът. В такъв случай, доствачикът събира и съхранява следните данни, които са технически необходими за да функционира уебсайтът пред потребителят и за да може доставчкикът да гарантира стабилност и сигурност на потребителят по време на използване на уебсайтът, съгласно правните основания в GDPR:

 - IP адрес.
 - Дата и час на заявката.
 - Разликата във часовата зона до средно време в Гринуич (GMT).
 - Съдържание на заявката (конкретна страница).
 - Код на статуса на достъп / HTTP статус.
 - количеството прехвърлени данни във всеки отделен случай.
 - Уебсайт, от който идва заявката.
 - Браузър.
 - Операционна система и нейният интерфейс.
 - Език и версия на софтуера на браузъра.

 5.3.2 В допълнение към гореспоменатите данни, при използване на уебсайтът, се съхраняват "бисквитки" на устройството на потребителят. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на дискът на устройството и браузъра, който потребителят използва. Чрез бисквитките определена информация се стича до мястото, което доставчикът или негови партньори, задава в бисквитката. Бисквитките не могат да стартират програми или да предават вируси на устройството на потребителят. Най-общо казано, те служат да направят интернета по-удобен, функционален, сигурен и ефективен за потребителите. За да може да използва уебсайтът, потребителят е длъжен да се запознае и съгласи с условията за използване на сайтът, включително политиката за използване на бисквитки от доставчкикът, изложена по-долу в тези условия.

6 Политика за използване на "бисквитки".

6.1 Доставчикът използва свои или бисквитки на негови партньори, за да подпомогне потребителите да използват уебсайта по-ефективно и защитено, както и да направи достъпни определени функционалности. Бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтът, поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои части от уебсайтът или определени функционалности могат да заработят неправилно или да станат недостъпни за потребителя.

6.2 Този уебсайт използва следните основни видове бисквитки, чийто обхват и функционалност са обяснени по-долу.

6.2.1 Преходни бисквитки.

Преходните бисквитки се изтриват автоматично, когато потребителят затвори браузъра си. Този вид бисквитки по-конкретно включват бисквитките за извършване на сесия (за влизане и излизане в профилът на потребителят в сайта). Те съхраняват така наречения идентификационен номер на сесията, с който могат да бъдат зададени различни заявки на браузър на потребителя към общата сесия. Това ще позволи на устройството на потребителят да бъде разпознато като негово и надеждно, когато се завърне на сайтът. Сесийните бисквитки се изтриват, когато потребителят излезе от профила си в сайта чрез съответният бутон или затвори браузъра си.

6.2.2 Постоянни бисквитки.

Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен период, който може да варира в зависимост от бисквитката. Потребителят също може да изтрие бисквитките по всяко време чрез настройките за история или за защита на съответният браузър. Този вид бисквитки са необходими за функционирането на някои технологии на сайта. Например услугата на Google – Анализ (Analytics) използва такива бисквитки, за да може да различава новите (unique visitor) от завърналите се (returning visitor) потребители на сайтът.

6.3 Как се използват бисквитки на този сайт?

Доставчикът и негови партньори използват "бисквитки" на този уебсайт с цел осигуряване на сигурността, достъпността и ползваемостта му, предоставяне на определени функционалности (напр. запомняне на потребителски предпочитания за език, настройки и др.), подобряване на неговата работа, показване на таргетирани реклами и aнализиране на информация за потребителското поведение при използване на сайтът.

Събраната аналитична информация от "бисквитки" обикновено се използва в обобщен вид, което дава възможност на доставчикът да оптимизира уебсайта, както и да подобрява неговата структура, функционалност, съдържание и планира технически мощности на сървърите и средата върху която функционира сайтът, за да може доставчикът да поддържа уебсайтът в оперативно състояние.

6.4 Какви бисквитки се използват на този сайт?

На целият сайт или отделни части и функционалности от него, може да се използват и срещнат следните бисквитки.

 6.4.1 Бисквитки на Cloudflare.

Cloudflare е партньор на доставчкът, който спомага за сигурността и по-бързото функциониране на сайтът или части от него. 

Бисквитките, които могат да се срещнат от Cloudflare на този сайт се характеризират чрез тяхното наименование, което започва с "__cf", например "__cfduid" и "_cflb". Те са следните две бисквитки, които най-често може да се срещнат на сайта (описани по долу), но е възможно използването и на други бисквитки от Cloudflare в различни части и функционалности на сайта.

 Доставчикът не свързва данните получени от тези бисквитки и другите отчети с конкретни потребители. По-конкретно, доставчикът използва тези ”бисквитки“ за следните цели:

 - Оптимизиране на свързаността на потребителят със сайта, чрез маршрутизиране и балансиране между различни крайни сървъри в облачната мрежа на Cloudflare.
 - Засичане и блокиране на атаки.
 - Предоставяне достъп на потребителите до елементи на сайта от по-близък сървър или такъв с оптимизаран маршрут по мрежата, с цел по-бързо зареждане на съдържанието в сайтът.
 - Внедряване на разнородни облачни защитни политики и системи за сигурност предоставени от Cloudflare, защитаващи потребителя и осигуряващи допълнителна сигурсност при връзката му със сайта.
 - Внедряване на политики и облачни технлогии предоставени от Cloudflare за подобряване на скоростта на сайта.

Никоя от бисквитките на Cloudflare не събира лични данни на потребители на уеб сайта. За повече информация относно използваните бисквитки на уеб сайта от Cloudflare, може да посетите www.cloudflare.com.

  6.4.1.1 Бисквитка "__cfduid" с валидност от няколко часа до 12 месеца.

Използва се от мрежата на съдържание Cloudflare за да идентифицира доверения уеб трафик, по-конкретно за откриване на злонамерени посетители на уеб сайта, тяхното блокиране и свеждане до минимум блокирането на легитимните потребители.

  6.4.1.2 Бисквитка "_cflb" с валидност от няколко часа до 12 месеца.

Използва се от мрежата на съдържание Cloudflare за балансиране на натоварването на уеб сайта или части от него, измежду няколко различни крайни сървъри, отговорни за дистрибуцията на сайтът или части от него.

 6.4.2 Бисквитки на Google, Google Analytics и Google Ads.

Google и в частност Google Analytics и Google Ads, е партньор на доставчикът, който спомага за аналитичните, рекламни и други функционалности на сайта. Бисквитки от Google може да се срещнат само на някои или всички части и функционалности в сайта.

Бисквитките на Google Analytics се характеризират с имена, зпочващи с “_utm” или "_gac".  

Чрез тези ”бисквитки“ се събира информация за поведението при сърфиране на потребителите на сайта, предпочитанията им (включително и рекламни предпочитания), като например кои страници са често посещавани и дали посетителите получават съобщения за грешки. По този начин доставчикът може да подобрява структурата, навигацията и съдържанието на уебсайта и да го направи възможно най-удобен за ползване от потребителите. Обикновено данните се използват в обощен вид, с цел добиване на представа за общото състояние на сайта, трафикът и ангажираността му спрямо потребителите.

Доставчикът не свързва статистическите данни и другите отчети с конкретни потребители. По-конкретно, доставчикът използва тези ”бисквитки“ за следните цели:

 - Проследяване на броя на потребителите, посещаващи страниците на сайта;
 - Проследяване на времето, прекарано от всеки посетител в разглеждане на страници от сайта;
 - Установяване на последователността и предпочитанията, на посетителите да посещават различните страници в сайта;
 - Изготвяне на оценки за необходимостта от подобряване на някои части на сайта;
 - Изготвяне на отчети за нужда от оптимизация на уебсайта, съдържанието на конкретна страница или функционалност от сайта, която изглежда неатрактивна за потребителите.
 - Изготвяне на отчети за рекламни предпочитания на потребителите в сайта.
 - Изготвяне на отчети за успеваемост на рекламна кампания в сайта.
 - Изготвяне на отчети за нуждата от промяна или оптимизация на рекламна кампания инициирана от доставчикът.
 - Аналитичните данни може да се използват и за други, подобни на обявените по-горе цели от доставчикът, включително предоставяне на отчети в обобщен вид на извадки или части от тези данни на трети доверени страни, когато това е наложително за доказване на концептуална извадка на ангажираност на потребителите или подобряване на различни функции и части на сайтът.

Ексклузивен достъп до тези данни има само доставчикът. Google може да предоставя тези данни на трети страни само, ако това се изисква от Google съгласно закона, или в случай, че се налага доверени трети страни да обработват тези данни от името на Google.

6.5 Управление на "бисквитките", използвани от този уебсайт.

Повечето общодостъпни програми за сърфиране (браузъри) по подразбиране позволяват поставянето на "бисквитки" на крайното устройство. Ако потребителят предпочита да не изполва такива, може да промени настройките на браузърут който използва по такъв начин, че съществуващите "бисквитки" да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на каквито и да е "бисквитки" (в това число на "бисквитки на трети страни"). В такъв случай потребителят трябва да е наясно, че ако избере да изтрие или блокира "бисквитките" от този сайт, това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на целият този уебсайт или на отделни части и функции от него.

Повече информация за "бисквитките", в това число за възможностите за тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт:

https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Обръщаме внимание, че съдържанието на https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ е достъпно единствено на чужд език. 

Сайтът използва "бисквитки". Използвайки го, Вие се съгласявате с нашите условия за използване на сайта, включително с нашата политиката за поверителност и политика за използване на "бисквитки".